Ekstraordinær generalforsamling maj 2023

Tid: 27.maj 2023
Indk.dato:
6. maj 2023
Sted:
Fælles arealet ved Østtoften
Deltagere:
Medlemmer af andelsforeningen, Norddjurs kommune( Mai Hansen)
Referent:
Jesper Stanges noter renskrevet i samarbejde med bestyrelsen

Dagsorden

  1. Forretningsudvalgets orientering om den forløbne periode siden ordinær
    generalforsamling.
  2. Valg af bestyrelse, der skal vælges mindst 3 og kandidatnavne bekendtgøres senere.
  3. Eventuelt

Velkomst
Fungerende formand bød velkommen og spurgte, om der var
indsigelser imod, at han selv var dirigent. (Ingen indsigelser)

Dirrigenten spurgte om der var indsigelser mod indkaldelsen. (Ingen indsigelser)

Forretningsudvalget orientering
Norddjurs kommune har meddelt at den ikke kan overtage driften, som
besluttet på ordinær generalforsamling
”Nøglerne” skal afleveres til Indenrigsministeriet med passende forklaring,
som herefter vil kontakte Norddjurs kommune
Kommunen vil herefter bede Vandcenter Djurs om at overtage driften, mens
sagen behandles i relevante udvalg.
Regningen for driften inklusiv eventuelle salærer til advokater og konsulenter
vil blive pålagt andelshaverne.
Processen med sammenlægning med Vandcenter Djurs vil kun blive fremmet
hvis de kan samarbejde med en fungerende bestyrelse.
Norddjurs kommune pointerede at man er parat til at hjælpe andelsselskabet
igennem processen
Hjælpen kan kun blive bedre hvis der kan samarbejdes med en fungerende
bestyrelse
Fra de fremmødte var der flere indsigelser omkring processen og den manglende information
op til den ekstraordinære generalforsamling. Det stod ikke klart om der skulle foretages
afstemninger og i så fald, hvad der skulle stemmes om.
Forretningsudvalget svarede, at Facebook ikke er en optimal platform da det tit udvikler
sig til hårde indlæg og at man måtte møde op for at få information
Det stod heller ikke klart om ”nøglerne” var afleveret til Indrigsministeriet eller hvad status
egentlig var omkring sammenlægningen.
Forretningsudvalget pointerede også at tiden op til generalforsamlingen har været meget
presset, da der skulle indhentes udtalelser fra blandt advokater, Ella Aabenhus og mulige
kandidater til en ny bestyrelse
Forretningsudvalget læste op fra et brev udfærdiget af Danske Vandværker stilet til Ella
Aabenhus hvori det pointeres at hun ikke har ret til gratis vand i henhold til gældende lov
om vandforsyning. Ella Aabenhus har affærdiget brevet og fastholdt retten.
Der opstod en mindre diskussion om ordlyden af den tinglysning af gratis vand, der forhindrer
en umiddelbar sammenlægning.
Forretningsudvalget undersøger sagen
Forretningsudvalget foreslog at Jesper Stange fortsætter sit arbejde som konsulent for en ny
bestyrelse.
Fra de fremmødte var der bemærkninger om at budgettet ikke indeholdt poster omkring konsulent bidrag. Og det var betænkeligt at der ikke kunne fremlægges en oversigt over
forventede timetal, arbejdsopgaver eller tidsplan.
Jesper Stange forsikrede at hans konsulent honorar ikke ville medføre overskridelse af det
vedtagne budget.
Det bliver op til den nye bestyrelse at tage stilling til aftalegrundlaget for konsulentydelser.

Valg af bestyrelse
Karen Mogensen, Selkær Møllevej 1 - Valgt
Jesper Mathiasen Selkær Møllevej 3 - Valgt
Henrik Kruse Bygtoften 37 - Valgt

Eventuelt
Intet